Par mums
   Sertifikācija
Akreditācijas apliecība
Informācija par sertifikāciju .
POLITIKA PERSONĀLA ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS JOMĀ
Sūdzību un apelāciju izskatīšana
Sertifikācijai saistošo EK un LR tiesibu akti
Sertificēto personu saraksts 2021,kuram nav pabeigta uzraudzība
Veikto darbu saraksts
   Izglītība
   AUKSTUMS;AUTO;UGUNS;ELEKTRO
   Jaunu biedru uzņemšana
   Bieži uzdotie jautājumi.
Kontakti:
Braslas 16, Riga, LV-1084
Mob. tel. +371 26537310
E-mail: inna_sharanina@mail.ru


Informācija par sertifikāciju darbībām ar F-gazēm.

Mērķis un lietošanas joma.

Apraksts izstrādāts saskaņā ar dokumentu “Sertifikācijas shēma” un nosaka sertifikāta saņemšanas personām

 • attiecībā uz stacionārām saldēšanas, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtām, kurās izmanto dažas fluo rētās siltumnīcefekta gāzes

            Šajā jomā ir iespējama sertifikācija 4 kategorijās, kuras ir aprakstītas 4. pantā

                           KOMISIJAS REGULĀ (EK) Nr. 303/2008(2008. gada 2. aprīlis)

 •  attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām, kurās izmanto dažas fluorētās                      siltumnīcefekta gāzes
 • attiecībā uz stacionārajām ugunsdrošības sistēmām un ugunsdzēsības aparātiem, kuros izmanto dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes
 • attiecībā uz dažu fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperāciju no augstsprieguma sadales iekārtām

nosacījumus un norises kārtību.
Sertifikācijas shēma izstrādāta, ievērojot standarta LVS EN ISO/IEC 17024 un LR MK 2011. gada 12. jūlija noteikumiem nr. 563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”prasības.
Sertifikācija (speciālista kompetences novērtēšana piemērojot eksamināciju un sertifikāciju) tiek veikta tikai tiem pretendentiem, kas atbilst 5. sadaļas “Prasības sertifikācijas pretendentiem un nepieciešamie kvalifikācijas apliecinājumi” prasībām
Eksaminācijas un sertifikācijas procesā izvērtē sertifikācijas pretendenta izglītību, mācību kursos iegūtās zināšanas, darba pieredzi, praksi un prasmes, to atbilstību sertifikācijas shēmas prasībām (4. sadaļa) un kvalifikācijas kritērijiem (3. sadaļa). Atbilstības gadījumā tiek apliecināta speciālista kompetence un izsniegts sertifikāts.

 • Informācijas sniegšana par personāla sertifikāciju

  Potenciālajam sertifikācijas pretendentam, izsakot interesi par sertifikāta darbībām ar aukstuma aģentiem iegūšanu, tiek sniegta informācija par visu procesu, par viņa tiesībām un pienākumiem, kā arī - nepieciešamības gadījumā - par apmācību iespējām atbilstoši sertifikācijas shēmas prasībām.

 • Sertifikācijas kritēriji

  Testa jautājumi un praktiskie uzdevumi tiek sagatavoti atbilstoši attiecīgas REGULAS (EK) prasībām (Piemērām, REGULA Nr. 303/2008, REGULA Nr. 304/2008, REGULA Nr. 305/2008, REGULA Nr. 306/2008, REGULA Nr. 307/2008).

 • Prasības sertifikācijas pretendentiem

  Sertifikācijai var pieteikties pretendents, ja viņš atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:
  4.1 Lai saņemtu sertifikātu, ieinteresētā persona SC iesniedz noteiktas formas iesniegumu, kuram pievieno:
  4.1.1. apliecinājumu par atbilstību vienai no sertifikācijas prasībām:
   darbu sarakstu, ko apliecinājis darba devējs vai sertificēts speciālists un kurā norādīta personas līdzdalības pakāpe veiktajos darbos (vismaz par 3 gadiem)
  vai
   diploma kopiju, kas apliecina mehāniķa vai inženiera profesionālās vai akadēmiskās izglītības programmas apguvi,
  vai
   apliecību par pabeigtiem 40 stundu mācību kursiem, kuros iekļautas sertifikācijas prasībās noteiktās tēmas. Noteikto mācību tēmu apliecinājums ir kursos apgūto tēmu saraksts;
  4.1.2 savas profesionālās darbības aprakstu (curriculum vitae);
  4.1.3 fotogrāfiju ( 3 x 4 cm);
  Sertifikācijas pretendentiem, uzrādot oriģinālus, jāiesniedz nepieciešamās kvalifikācijas apliecinājumu kopijas. SC sertifikācijas komisija nepieciešamības gadījumā ir tiesīga sertifikācijas pretendentiem vai kandidātiem pieprasīt papildus ziņas un apliecinājumus.

 • Sertifikātu pieprasīšanas kārtība

  5.1. Lai saņemtu sertifikātu, ieinteresētā persona SC iesniedz noteiktas formas iesniegumu, Visi dokumenti jāiesniedz vienlaicīgi. Dokumenti tiek reģistrēti SC iesniegumu uzskaites žurnālā.
  5.2. Sertifikācijas pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu pareizību likumdošanā paredzētajā kārtībā. Ja pretendents apzināti sniedzis nepareizas ziņas, tad sertificēšana tiek atteikta un viena gada laikā atkārtots pieteikums netiek pieņemts.
  5.3. Pretendenta iesniegtos dokumentus sākotnēji izvērtē SC vadītājs, nosakot, vai SC ir iespējas sniegt pieteikto sertifikāciju un vai pretendents iesniedzis punktā 4.1.minētos apliecinājumus. Atbilstības gadījumā SC vadītājs nozīmē ekspertu pretendenta dokumentācijas izvērtēšanai.
  5.4. Ja pieteikumā norādītā informācija nav pietiekama, sertificēšanas institūcija ir tiesīga pieprasīt papildus informāciju.
  5.5. Pēc dokumentu izvērtēšanas, ja pretendents atbilst punktā 4. noteiktajām prasībām, viņš saņem informāciju par eksāmena norises laiku un vietu.
  5.6. Pretendenta dokumentu izvērtēšanu Sertificēšanas institūcija veic ne vairāk kā 5. dienu laikā no p. 4.1. uzskaitītā pilna dokumentu komplekta saņemšanas.

 • Eksaminācija un sertifikācija

  6.1. SC vadītāja norīkota Eksaminācijas komisija novērtē kandidāta teorētiskās zināšanas un prasmes atbilstoši punktā 3. minētajiem sertificēšanas kritērijiem (sertificēšanas eksāmena tēmām).
  6.2. Sertificēšanas eksāmens sastāv no 2 daļām - testa un praktiskās darbus. Testā jāatbild uz 15 jautājumiem. Testa izpildes laiks 40 minūtes, praktiskais darbs jāveic ne vairāk kā 90 minūtēs. Testa novērtējums tiek veikts pareizo atbilžu procentuālajā novērtējumā, praktiskā darba novērtējums tiek veikts 100 punktu sistēmā.
  6.3. Eksāmens ir nokārtots, ja nokārtotas abas tā daļas – testā pareizi atbildēts vismaz uz 80% jautājumu un katrā praktiskajā darbā ir saņemts novērtējums vismaz 55 punkti.
  6.4. Ja eksāmens nav nokārtots, atkārtoti ir jākārto tikai tā eksāmena daļa, kura nav sekmīgi nokārtota.. Ja eksaminējamais arī otrajā reizē nenokārto attiecīgo eksāmena daļu, trešajā reizē viņam jākārto abas eksāmena daļas – gan tests, gan praktiskais darbs. Ja kandidāts trīs reizēs nav nokārtojis eksāmenu, sertifikācijai viņš var pieteikties atkal kā jauns pretendents pēc papildus apmācībām 40 stundu mācību kursos.
  6.5. Kandidāts, kura eksāmena rezultāti nav ieskaitīti krāpšanās dēļ, eksāmena atkārtotai pārlikšanai var pieteikties tikai pēc 90 dienām.
  6.6. Pamatojoties uz dokumentu izvērtēšanas un eksāmena rezultātiem, SC vadītājs kā sertificēšanas komisijas priekšsēdētājs 5. dienu laikā pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt sertifikātu.
  6.7. Nepieciešamības gadījumos, ja SC vadītājam rodas šaubas vai neskaidrības par kandidāta atbilstību vispārīgajām prasībām, piemēram, praktiskās pieredzes, izglītības un citu jautājumu atspoguļojums iesniegtajos dokumentos un to satura atbilstība pieprasītajai jomai, viņš izveido sertifikācijas komisiju, kurā piedalās vismaz trīs neatkarīgi eksperti. Sertifikācijas komisija pieņem rekomendējošu ieteikumu par kandidāta sertificēšanu. SC vadītājs pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu.
  6.8. Sertifikātu paraksta SC vadītājs un apzīmogo ar SC zīmogu.
  6.9. SC gatavo kandidātam sertifikātu vai rakstisku atteikumu ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā pēc lēmuma par sertificēšanu pieņemšanas.
  6.10. Pirms sertifikāta saņemšanas personai jāsamaksā par sertifikācijas pakalpojumiem.
  6.11. Vienlaicīgi ar sertifikāta izsniegšanu SC vadītājs un sertificējamā persona paraksta „Vienošanos par sertifikāta izmantošanu”.
  6.12. Negatīva lēmuma gadījumā ieinteresētā persona sertifikāciju atkārtoti var veikt pēc neatbilstības novēršanas.
  6.13. Par sertifikāta glabāšanu ir atbildīgs sertifikāta īpašnieks. Sertifikāta nozaudēšanas gadījumā tā īpašniekam par to nekavējoties jāpaziņo SC, kur sertifikāts tiek atzīts par spēkā neesošu. Par to nozaudētājam jāpublicē paziņojums presē.
  6.14. Sertifikāta dublikāta (jauna sertifikāta) saņemšanai nozaudētājam SC jāuzrāda publicētais paziņojums un jāsedz sertifikāta izdošanas izdevumi saskaņā ar SC apstiprinātu kalkulāciju.
  6.15. Sertifikātu izsniedz uz 5. gadiem.
  6.16. Par sertifikāta izmantošanu ir atbildīgs tā saņēmējs un saņēmējs nav tiesīgs nodot to citām personām.

 • Uzraudzība

  7.1. Sertifikāta īpašnieks ir atbildīgs par sertifikācijas jomā veicamo darbu izpildi atbilstošā kvalitātē saskaņā ar standartiem, tehniskajiem normatīviem. norādījumiem un instrukcijām.
  7.2 SC organizē sertificēto personu uzraudzību. Sertifikāta derīguma termiņa vidū jeb aptuveni pēc 2,5 gadiem pēc sertifikācijas, SC vadītājs nosūta sertificētajam personālam pieprasījumu, kurā lūdz aktualizēt viņu personas datus, datus par kvalifikācijas paaugstināšanu, darba vietu un ar aukstuma aģentiem veikto darbu sarakstu, ko apliecinājis darba devējs. Ja sertificētā persona 3 gadu laikā no sertifikāta saņemšanas brīža nav sniegusi par sevi pieprasīto informāciju, kā arī ja persona nav strādājusi sertifikācijas jomā vismaz 1 gadu, informācija par to tiks izvietota LSIA mājas lapā un tiks informēts Valsts vides dienests.

 • Sertifikāta derīguma termiņa pagarināšana

  8.1. Izskatīt pieprasījumu tādā pat veidā, kā pie sākotnējas sertifikācijas.
  8.2. Izskatīt pieprasījumu tādā pat veidā, kā pie sākotnējas sertifikācijas.
  8.3. Personām, kurām jāpagarina sertifikātu derīguma termiņš, jāaizpilda un personiski jāiesniedz SC iesniegums sertifikāta saņemšanai,papildus iesniedzot: - darbu sarakstu, ko apliecinājis darba devējs - apliecinājumu par piedalīšanos mācību kursos Uzstādīt pietiekamu apmācības kursu skaitu vismaz 16 stundu apjomā, - saņemto pretenziju sarakstu (ja pretenzijas ir saņemtas).
  8.4. Pieteikumus sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanai jāiesniedz vēlams 2 mēnešus pirms iepriekšējā sertifikāta derīguma termiņa beigām.
  8.5. SC vadītāja norīkots eksperts novērtē kandidāta kompetences atbilstību sertifikācijas derīguma termiņa pagarināšanas prasībām, un, pozitīva lēmuma gadījumā, SC vadītājs kā sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs lemj par sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu.
  8.6. Sertifikāts netiek pagarināts, ja sertificētā persona nav strādājusi sertifikācijas jomā vismaz 2 gadus no sertifikāta derīguma termiņa. Šādā gadījumā personai jāpiesakās sertifikācijai kā jaunam pretendentam.
  8.7. Ja atkārtoti sertificējas kāds no SC ekspertiem, tad SC vadītājs norīko ekspertu no SP, SK vai Latvijas Saldētājiekārtu inženieru asociācijas valdes sastāva.
  8.8. Sertifikāta derīguma laiku pagarina uz jaunu termiņu – 5. gadiem.

Informācija par personāla sertifikāciju mob.tel. 26537310 – Inna Šaraņina