Par mums
   Sertifikācija
Akreditācijas apliecība
Informācija par sertifikāciju .
POLITIKA PERSONĀLA ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS JOMĀ
Sūdzību un apelāciju izskatīšana
Sertifikācijai saistošo EK un LR tiesibu akti
Sertificēto personu saraksts 2021,kuram nav pabeigta uzraudzība
Veikto darbu saraksts
   Izglītība
   AUKSTUMS;AUTO;UGUNS;ELEKTRO
   Jaunu biedru uzņemšana
   Bieži uzdotie jautājumi.
Kontakti:
Braslas 16, Riga, LV-1084
Mob. tel. +371 26537310
E-mail: inna_sharanina@mail.ru


 

                                                                      AR F-GĀZĒM  VEIKTO DARBU SARAKSTS

                                                                          

                                                                                                                                                                   

                                                                                              / vārds, uzvārds /

 

                                                                                                                                                                                                                                 

          Objekta nosaukums                        Objekta adrese ,                       Darba izpides laiks                             Lidzdalibs pakāpe

                                                                                   tel  .                                   (mēnesis,gads)                               (ieņemamais amats)

                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             Pretendenta paraksts:

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                         Darbu sarakstu apliecina:

   Darba devējs:

   Paraksts

   /paraksta atšfrējms/

   Amats

Datums 

 

   Z.v.