Par mums
   Sertifikācija
Akreditācijas apliecība
Informācija par sertifikāciju .
POLITIKA PERSONĀLA ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS JOMĀ
Sūdzību un apelāciju izskatīšana
Sertifikācijai saistošo EK un LR tiesibu akti
Sertificētā personāla saraksts 2022
Sertificētā personāla saraksts 2023
Sertificētā personāla saraksts 2024
Veikto darbu saraksts
   Izglītība
   Jaunu biedru uzņemšana
   Bieži uzdotie jautājumi.
Kontakti:
Braslas 16, Riga, LV-1084
Mob. tel. +371 26537310
E-mail: lsia@inbox.lv


 

                                                                      AR F-GĀZĒM  VEIKTO DARBU SARAKSTS

                                                                          

                                                                                                                                                                   

                                                                                              / vārds, uzvārds /

 

                                                                                                                                                                                                                                 

          Objekta nosaukums                        Objekta adrese ,                       Darba izpides laiks                             Lidzdalibs pakāpe

                                                                                   tel  .                                   (mēnesis,gads)                               (ieņemamais amats)

                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             Pretendenta paraksts:

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                         Darbu sarakstu apliecina:

   Darba devējs:

   Paraksts

   /paraksta atšfrējms/

   Amats

Datums 

 

   Z.v.